Odwrotne obciążenie w VAT

Szczegóły

 Od dnia 1 października 2013 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2013r.,poz.1027)

rozszerzono katalog towarów, wobec których ma zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (znalazło się w nim więcej towarów z kategorii złomu, surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi). Ww ustawą nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zawierającemu wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie ten mechanizm.

 Załącznik zawiera 41 grup towarów (sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU). Jeżeli zatem przedmiotem sprzedaży są towary wykazane w tym załączniku, sklasyfikowane w odpowiednim grupowaniu PKWiU, wówczas zachodzi mechanizm odwrotnego obciążenia.

Celem wprowadzonych rozwiązań prawnych jest przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT. Zasada odwrotnego obciążenia polega na tym, że obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanej transakcji przeniesiony zostaje na nabywcę danych towarów. Zasadniczo podmiot ten jest również uprawniony do odliczenia podatku naliczonego VAT. Sprzedawca jest tym samym zwolniony z obowiązku zapłaty podatku należnego VAT. Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • dostawcą jest podatnik VAT czynny

  • nabywcą jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług

  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarów używanych (art. 43 ust. l pkt.2 ustawy o VAT).

Wynika to bezpośrednio z treści art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług .

W przypadku gdy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym, obowiązanym do składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K lub VAT-7D, podatek należny i podatek naliczony rozlicza w tej deklaracji.

Natomiast w przypadku kiedy nabywca jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, ale nie jest podatnikiem VAT czynnym (nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony), podatek należny VAT rozlicza on, składając deklaracje VAT-9M. Deklaracje VAT-9M składa się w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zatem to status nabywcy decyduje o tym kto obowiązany będzie rozliczyć podatek należny. W związku z tym przypominamy o konieczności sprawdzenia na czyją rzecz dokonywana jest dostawa towarów, będących przedmiotem transakcji, do których ma zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia VAT. Podatnik dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę powinien wykazać się należytą starannością przy sprawdzeniu kto jest nabywcą tych towarów.   
© 2013 | Urząd Skarbowy we Wrześni